Thủ tục xin Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập.
Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành chính);
Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 (một) bộ.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43)

Quy trình:
Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.
Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan.
Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.
Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người khiếu nại.
Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại cho người khiếu nại; người bị khiếu nại và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan biết.
Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định.

Khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết khiếu nại.
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!