Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Thành phần hồ sơ 

1. Hồ sơ pháp lý:
Tuỳ theo loại hình tổ chức kinh tế người vay gửi cho Ngân hàng các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:
+ Điều lệ Doanh nghiệp, Điều lệ Hợp tác xã (trừ Doanh nghiệp tư nhân);
+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng;
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Trường hợp tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động;
+ Giấy phép hành nghề đối với các trường hợp hoạt động thương mại phải có giấy phép hành nghề (ví dụ: Kinh doanh Dược phẩm);
+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh);
+ Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản;
+ Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với Hợp tác xã);
+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã (đối với Hợp tác xã).

2. Hồ sơ kinh tế:
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ;
+ Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kinh doanh kỳ trước liền kề.

3. Hồ sơ vay vốn:
+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N);
+ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (do người vay tự lập);
+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định;

Số bộ hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ).