Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng đặt gia công tại nước ngoài

Hồ sơ:
1.   “Yêu cầu thanh khoản” theo mẫu số 15 Phụ lục XI.  
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:
1.      Khai hợp đồng gia công :
Khi khai hợp đồng GC, người khai HQ thực hiện :
1.1 Tạo thông tin khai HQ điện tử về hợp đồng GC trên má tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 01, Phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC ;
1.2. Gửi thông tin khai HQ điện tử đến cơ quan HQ ;
1.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan HQ và thực hiện các công việc như thủ tục tiếp nhận hợp đồng GC cho DN nước ngoài. 

2.   Kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký hợp đồng GC của cơ quan HQ như thủ tục tiếp nhận hợp đồng GC cho DN nước ngoài.
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!