Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan

Hồ sơ:
1.   Đơn Khiếu nại  
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Quy trình:
1.      Đối với cá nhân, tổ chức:
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Hải quan nếu không đồng ý, cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại quyết định hành chính đó. 
2.   Đối với cơ quan hải quan:
– Bước 1: Cục Hải quan tiếp nhận Đơn Khiếu nại của tổ chức, cá nhân;
– Bước 2: Kiểm tra Đơn Khiếu nại;
– Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn Khiếu nại, Cục trưởng Cục Hải quan ra thông báo thụ lý giải quyết Đơn Khiếu nại (trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do);
– Bước 4: Củng cố tài liệu, thu thập chứng cứ liên quan đến giải quyết khiếu nại; Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại; Xem xét, xử lý nội dung khiếu nại
– Bước 5: Trong thời hạn quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định.
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!