Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm

Hồ sơ:
1. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin đóng búa kiểm lâm hoặc là chủ lâm sản.  
2. Giấy phép khai thác, hồ sơ thiết kế khai thác hoặc hồ sơ xử lý gỗ vi phạm  
3. Lý lịch gỗ do chủ lâm sản lập

Quy trình:
1. Chuẩn bị hồ sơ  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định  
2. Nộp hồ sơ  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận pháp chế Hạt Kiểm lâm

3. Kiểm tra, xác minh  Kiểm tra, xác minh nguồn gốc gỗ trước khi đóng búa kiểm lâm 
Yêu cầu: 
1. Khi giao búa kiểm lâm cho công chức kiểm lâm phải ký vào số giao nhận búa.  Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN…  
2. Lý lịch gỗ tròn  Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN…