Thủ tục đổi thẻ BHYT do bị rách hỏng

Thành phần hồ sơ   

1.     Đơn đề nghị cấp lại hoặc đỏi thẻ BHYT (mẫu số 02/THE).    
2.     Thẻ BHYT cũ.    
Số bộ hồ sơ: 01 bộ