Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Thành phần hồ sơ   

1.     Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)    
2.     Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước    
3.     Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước    
Số bộ hồ sơ: 02