Thủ tục Cờ Thi đua cấp tỉnh

Hồ sơ:
1. Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp đề nghị
3. Báo cáo thành tích

Quy trình:
1. Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc
2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng TĐKT cùng cấp; tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng
3. Khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo, thêu Cờ và cấp phát cho đơn vị trình khen
4. Các trường hợp không được xét khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật…), Ban TĐKT cấp tỉnh thông báo đến đơn vị trình khen biết