Thủ tục chấp thuận thành lập công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) bộ hồ sơ;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại. Trường hợp từ chối chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nói rõ lý do.

– Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập công ty chứng khoán;

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập Công ty chứng khoán;

+ Văn bản chấp thuận cho đặt trụ sở Công ty chứng khoán của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi dự định đặt trụ sở Công ty chứng khoán;

+ Đề án thành lập công ty chứng khoán;

+ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;

+ Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất;

+ Bản thuyết trình về cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 

  – Phí, lệ phí: Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đã có thời hạn hoạt động tối thiểu 5 năm

+ Hoạt động kinh doanh có lãi, có nợ quá hạn dưới 5% tổng dư nợ cho vay

+ Bộ máy quản trị điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả.

+ Không vi phạm các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật.

+ Có vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

+ Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh chứng khoán.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 2/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thành lập công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực của văn bản: 17/11/1999.

 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!