Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh,văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở trong nước

– Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nhu cầu mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, hoàn thiện hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, chấp thuận;
+ Bước 2: Ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ;
+ Bước 3: Trong thời hạn tối đa 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận, trường hợp không chấp thuận nêu rõ lý do;
+ Bước 4: Sau thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải hoàn tất các thủ tục để tiến hành khai trương hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.
– Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Trụ sở cơ quan hành chính.
– Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền đề nghị mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; trong đó nêu nhu cầu hoạt động, tên gọi, địa điểm, nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, báo cáo tình hình hoạt động và số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện hiện có, đồng thời khẳng định đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/1/2008.
+ Văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp uỷ quyền);
+ Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
+ Đề án mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ nhu cầu hoạt động; dự kiến tổ chức bộ máy; nội dung, phạm vi và kế hoạch hoạt động trong 3 (ba) năm đầu;
+ Các văn bản liên quan đúng quy định và các văn bản chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008.
+ Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận cho Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trên địa bàn;
+ Văn bản của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức tín dụng phi ngân hàng dự định đặt trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện về sự cần thiết, nhu cầu hoạt động, địa bàn hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
+ Văn bản xác nhận quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.       
– Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: 32 (ba mươi hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                 
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                
– Phí, lệ phí: Không.
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
1. Điều kiện mở chi nhánh:
1.1. Sau 01 (một) năm hoạt động, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mở chi nhánh, nếu đảm bảo được các điều kiện sau:
a) Có đủ mức vốn điều lệ thực có để được mở chi nhánh theo quy định;
b) Bảo đảm các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh và các tháng trong năm đề nghị mở chi nhánh;
c) Ban hành đầy đủ các quy định nội bộ quản lý hoạt động của chi nhánh quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN;
d) Hoạt động kinh doanh năm trước năm dự định mở chi nhánh có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân không thấp hơn 20%;
đ) Bộ máy quản trị, điều hành; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động;
e) Về số lượng chi nhánh: Số lượng chi nhánh được mở tính theo công thức sau:                                              
n = 50 tỷ đồng
C-Co
* Trong đó:    
+ n là số chi nhánh được mở (bao gồm cả số chi nhánh đã mở), chỉ tính số nguyên;
+ C là số vốn điều lệ hiện có (đơn vị tính tỷ đồng);
+ Co là mức vốn pháp định đối với loại hình Tổ chức tín dụng phi ngân hàng tối thiểu phải có theo quy định tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh tính bằng tỷ đồng.

g) Địa bàn dự định mở chi nhánh phải phù hợp với nhu cầu hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và phải chứng minh được hiệu quả kinh tế sau khi mở chi nhánh;
h) Tỷ lệ nợ xấu (NPL) đến thời điểm mở chi nhánh:
– Đối với công ty cho thuê tài chính dưới 3% tổng dư nợ.
– Đối với công ty tài chính dưới 2% tổng dư nợ.
 1.2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng không huy động tiền gửi cá nhân sẽ không hạn chế về thời gian hoạt động trong việc mở chi nhánh nếu đáp ứng các điều kiện tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1.1 Điều này. 
2. Điều kiện mở văn phòng đại diện:
a) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 (một) năm;
b) Có nhu cầu mở văn phòng đại diện để quảng bá hoạt động, tìm kiếm và quản lý khách hàng;
c) Tình hình tài chính lành mạnh, chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động;
d) Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ không vi phạm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành;
đ) Ban hành đầy đủ các quy định nội bộ quản lý hoạt động của văn phòng đại diện quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 17/5/2001;
2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 11/6/200;
3. Nghị định 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 23/9/2008;
4. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 19/11/2002;
5. Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính. Ngày hiệu lực 24/8/2008.
6. Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Có hiệu lực từ ngày: 04/02/2008.

Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!