Gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản (thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đã cấp giấy phép hoạt động khoáng sản)

Đơn vị trình hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 Lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản:  Gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản (thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đã cấp giấy phép hoạt động khoáng sản)
 
 1. Cơ sở pháp lý :
 – Luật Khoáng sản ban hành ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 – Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
 
 2. Thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết:
 
 * Thủ tục hồ sơ:
 Cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (thẩm quyền của UBND thành phố):
 Việc chuyển nhượng quyền khai thác được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng thay thế giấy phép đã cấp.
 Hồ sơ gồm có :
 – Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
 – Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
 – Bảng kê giá trị tài sản sẽ được chuyển nhượng ;
 – Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác;
 – Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (có chứng thực của Công chứng nhà nước);
 – Bản sao giấy phép đầu tư có xác nhận của công chứng nhà nước (đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài).
 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và giấy phép khai thác tận thu:
 – Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
 – Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);
 – Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin gia hạn. Trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác;
 – Bảng kê các nghĩa vụ đã thực hiện (nộp thuế, bồi thường thiệt hại, bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai ở các diện tích đã chấm dứt hoạt động khai thác);
 – Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn;
 – Biên bản kiểm tra thực địa về hoạt động khai thác, chế biến, công tác bảo vệ môi trường có chính quyền địa phương nơi khai thác xác nhận;
 – Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng (nếu là Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thì Giấy phép còn hiệu lực không ít hơn 30 ngày).
 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn:
 – Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
 – Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);
 – Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin trả lại giấy phép;
 – Bảng kê các nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm xin trả lại giấy phép như nộp thuế, bồi thường thiệt hại, hoàn thổ, tái tạo môi trường…;
 – Đề án đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc đóng cửa mỏ để bảo vệ theo quy định của Bộ Công thương;
 – Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.
 
 * Thời gian giải quyết:
 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!