Dịch vụ Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản các loại

Đơn vị trình hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 Lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản: Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản các loại
 
 1. Cơ sở pháp lý :
 – Luật Khoáng sản ban hành ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 – Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
 
 2. Thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết: 
 * Thủ tục hồ sơ:
 – Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
 – Đơn xin giấy phép khai thác tận thu (theo mẫu);
 – Ý kiến của UBND quận, huyện, xã, phường nơi có khoáng sản xin khai thác (do tổ chức, cá nhân tự liên hệ lấy ý kiến);
 – Đề án khai thác tận thu đã được cấp có thẩm quyền thẩm định;
 – Bản đồ khu vực khai thác tận thu trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000, hệ thống toạ độ vuông góc UTM (theo mẫu);
 – Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản;
 – Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
 * Thời gian giải quyết:
 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 (Riêng đối với kim loại quý và đá quý do UBND thành phố ký văn bản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt).
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!