Dịch vụ Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Đơn vị trình hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 Lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản:
 
 1. Cơ sở pháp lý :
 – Luật Khoáng sản ban hành ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 – Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
 – Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
 
 2. Thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
 
 * Thủ tục hồ sơ:
 – Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
 – Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);
 – Báo cáo kết quả thăm dò địa chất, hoặc báo cáo kết quả khảo sát địa chất;
 – Văn bản phê duyệt hoặc thẩm định báo cáo kết quả thăm dò của cơ quan có thẩm quyền;
 – Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản kèm theo văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
 – Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (dự kiến) trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000, hệ thống toạ độ vuông góc UTM (theo mẫu);
 – Bản sao văn bản về tư cách pháp lý của đơn vị (có chứng thực);
 – Bản sao (có chứng thực) giấy phép đầu tư để khai thác khoáng sản (đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài);
 – Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được thẩm định, phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 
 * Thời gian giải quyết:
 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!