Giấy Phép Bộ Tư Pháp

Thủ tục từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ    1.     Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo);     2.     Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính);     3.     Giấy

Thủ tục đề nghị trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ    1.     Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (bản chính);     2.     Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (Bản sao hoặc bản chụp đã đối chiếu bản chính);     3.     Giấy tờ liên

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ  1.     Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (bản chính);     2.     Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý (bản chính);     3.     Giấy đăng ký hoạt động (bản sao).     Số bộ hồ sơ:01

Thủ tục đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ    1.     Đơn đề nghị làm cộng tác viên (bản chính);     2.     Bản sao một trong các văn bằng sau: + Bằng cử nhân luật hoặc bằng đại học khác nhưng phải có giấy xác nhận của