Giấy Phép Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

Thủ tục cấp Thẻ Nhà báo

Thành phần hồ sơ  1. Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt,