Giấy Phép Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Thành phần hồ sơ    1.     Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường