Giấy Phép Bộ Tài Chính

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan

Hồ sơ: 1.   Đơn Khiếu nại   Số bộ hồ sơ: 01 bộ Quy trình: 1.      Đối với cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Hải

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Hồ sơ: 1.   + Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;   2.  + Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: nộp 01 bản sao; hợp đồng uỷ

Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài

Hồ sơ: 1.   “Yêu cầu thanh khoản” theo mẫu số 15 Phụ lục XI.   Số bộ hồ sơ: 01 bộ Quy trình: 1.      Đối với doanh nghiệp: Bước 1. – DN nhận GC gửi ”Yêu cầu thanh khoản” theo các

Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng đặt gia công tại nước ngoài

Hồ sơ: 1.   “Yêu cầu thanh khoản” theo mẫu số 15 Phụ lục XI.   Số bộ hồ sơ: 01 bộ Quy trình: 1.      Khai hợp đồng gia công : Khi khai hợp đồng GC, người khai HQ thực hiện :