Giấy Phép Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm

Hồ sơ:1. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin đóng búa kiểm lâm hoặc là chủ lâm sản.   2. Giấy phép khai thác, hồ sơ thiết kế khai thác hoặc hồ sơ xử lý gỗ