Giấy Phép Bộ Nội Vụ

Thủ tục Cờ Thi đua cấp tỉnh

Hồ sơ:1. Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp đề nghị3. Báo cáo thành tích Quy trình: 1. Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc