Giấy Phép Bộ Ngoại Giao

Đoàn ra nước ngoài (đối với đối tượng do Tỉnh ủy quản lý)

Hồ sơ: 1.  Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trình UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ.   2.  Mục đích, mục tiêu, chương trình, nội dung cụ thể chuyến đi.  3.