Giấy Phép Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Hồ sơ: 1. Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (02 bản theo mẫu);  2. Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có