Giấy Phép Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

Hồ sơ: 1. Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên Quy trình: 1.  Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy

Xin giấy Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Hồ sơ: 1. Thông báo, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, văn bản khác (trong trường hợp ngành nghề có điều kiện và yêu cầu vốn pháp định) Quy trình: 1.  Hợp tác xã nộp hồ

Thủ tục Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Hồ sơ: 1. Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên Quy trình: 1.  Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy

Thủ tục Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Hồ sơ: 1. Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên Quy trình: 1.  Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy